time time
01 / 02

ke test

time

kj

jhjh
sdf
02 / 02

ke test

time

kj

jhjh
sdf

Staff list

Teaching Staff list:-

                  (1) Er.K.D.Yadav    (B.Tech)

                  (2) Mr. Mukesh Kumar (M.A.,B.A.,B.ed)

                  (3) Mr. Ajay Swami (M.A.,B.A.,B.ed)

                  (4) Mr. Omprakash Saini (B.A.,M.A.,Acharaya)

                  (5) Mr. Suresh Kumar (B.A.,BSTC)

                  (6) Mr. Ajay Singhal (M.A.,B.A.,B.ed)

                  (7) Mrs. Pooja Sharma (M.A.,B.A.,B.ed)

                  (8) Mrs. Anju Saini (M.Sc.,B.Sc.,B.ed)

                  (9) Miss. Priyanka Sharma (B.A.,M.A.,)

                  (10) Mrs. Mamta Goyal (M.A.,B.A.,B.ed)

                  (11) Mrs. Vimla Jangir (B.A.,BSTC)

                  (12) Mrs. Mamta Sharma (B.A.,BSTC)

                  (13) Miss. Kawita Yadav (B.A.)

                  (14) Mr. Swaroop Singh (B.A.,B.ed)

                  (15) Mr. Sitaram Meena  (M.A.,B.A.,B.ed)

       

         

Contact Us

Village & post - Chala
Teh- Neem ka Thana
Deistic - Sikar
Neem ka thana Rajasthan
 
+91-9610104953, +91-8094533620